Podmienky používania stránky www.detskaorl.sk

Venujte prosím pozornosť tomuto upozorneniu:

Sme potešení, že ste navštívili internetovú stránku detskaorl.sk Pred začatím prezerania a využívania jej obsahu, oboznámte sa s nasledujúcimi podmienkami a utvrďte sa, že s nimi bez výhrad súhlasíte.

Zásady využívania internetovej stránky detskaorl.sk:

Návšteva verejných častí tejto webovej lokality poskytuje zdarma informácie a materiály výhradne na osobné a neobchodné účely. Každý užívateľ je povinný dodržiavať všetky prehlásenia o autorských a vlastníckych právach k uverejneným materiálom a tiež ochranu týchto práv v rámci národných i medzinárodných legislatívnych ustanovení. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, kopírovať, verejne rozširovať a prezentovať alebo iným spôsobom obchodne či komerčne využívať informácie, materiály, prípadne ich časti získané z tejto internetovej stránky. Za ich neoprávnené použitie sa pokladá aj ich umiestnenie alebo iné využitie na ďalších webových lokalitách a počítačových sieťach.

Celý obsah tejto internetovej stránky je chránený aurotorskými právami. Svojvoľné a neoprávnené využívanie uverejnených informácií a materiálov bude pokladané za porušenie príslušných zákonných ustanovení o autorskom práve a duševnom vlastníctve. Značky, logá a iné údaje označené ochrannou známkou sú takisto chránené príslušnými národnými i medzinárodnými právnymi predpismi a dohodami. V prípade zásahov do práv spojených s touto webovou stránkou zo strany ktoréhokoľvek užívateľa, budú voči zasahovateľom podniknuté príslušné právne kroky. Ak dôjde v dôsledku nelegálneho použitia obsahu k ujme materiálnej alebo nemateriálnej povahy, budeme nútení pristúpiť k jej súdnemu vymáhaniu. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú využívaním informácií a materiálov zverejnených na tejto internetovej stránke, alebo na prepojených stránkach.

Pokiaľ na niektoré časti internetovej stránky detskaorl.sk možno umiestňovať diskusné príspevky a osobné názory užívateľov, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo kontrolovať tieto texty a nenesie za ich obsah ani gramatickú správnosť žiadnu zodpovednosť. V prípade rozporu takýchto príspevkov s dobrými mravmi, s ochranou súkromia a autorskými právami budú tieto príspevky odstránené.